Privacy verklaring


Secretariaat:  E. Wezendonk                                           KNHS nummer: 60464
                      Oude Maatsestraat 16                             Internet:www.dewipsingel.nl
                      6941 SC DIDAM                                          Email: info@dewipsingel.nl
                      Tel. 0316-343134 / 06-17125344            IBAN: NL 91 RBRB 0706 5739 43
                      e-mail: theo.nieuwenhuis@kpnmail.nl 
 
Privacy Verklaring 2018.
 

Vereniging Aanspanning “De Wipsingel” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Aanspanning “De Wipsingel” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring.

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Vereniging Aanspanning “De Wipsingel” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden en/of vrijwilligers worden door Vereniging Aanspanning “De Wipsingel” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
–          Administratieve doeleinde;
–          Communicatie over activiteiten en/of uitnodigingen;
–          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is;
–          De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vereniging Aanspanning “De Wipsingel” de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          Telefoonnummer;
–          E-mailadres;
–          Geslacht;
–          Geboorte data.

Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Aanspanning “De Wipsingel” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Vereniging Aanspanning “De Wipsingel” maakt regelmatig foto’s van hun evenementen en plaatst deze dan op de website van de vereniging. Zonder vermelding van namen en adressen van de gefotografeerden. Als u bezwaar heeft tegen plaatsing op de site, kunt u uw bezwaar schriftelijk melden bij het secretariaat en worden er geen afbeeldingen van u geplaatst.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij zo nodig gebruik van een derde partij voor:
–          Het verzorgen van de (financiële) administratie;
–          Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Aanspanning De Wipsingel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          Alle personen die namens  Vereniging Aanspanning “De Wipsingel” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
–          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
–          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
–          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct schriftelijk contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft of u bent het niet eens met de inhoud, neem dan contact met ons op.

Akkoord
Wanneer u niet reageert gaat Vereniging Aanspanning “De Wipsingel” ervan uit dat u akkoord gaat met de inhoud van deze Privacyverklaring 2018 en dat u akkoord gaat met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals in deze verklaring is omschreven.


Contactgegevens
Email:  info@dewipsingel.nl
Of met het  secretariaat, zoals hierboven in het briefhoofd vermeld.